Powiadomienia o transakcjach

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH DOTYCZĄCYCH TRANSAKCJI

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące funkcje zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane są zobowiązane powiadamiać Emitenta oraz Komisję Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.

Obowiązek powiadamiania Emitenta ma zastosowanie, gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg równowartości 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego i dotyczy każdej kolejnej transakcji. Próg w wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.

Obowiązek powiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego dotyczy wszystkich transakcji dokonywanych na własny rachunek (bez względu na wartość transakcji).

Powiadomienie o transakcjach powinno zawierać następujące informacje:

• nazwisko osoby;
• przyczynę powiadomienia;
• nazwę Emitenta;
• opis i identyfikację instrumentu finansowego;
• charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z wykonywaniem programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi poniżej w lit. a) - c);
• datę i miejsce transakcji; oraz
• cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień ustanowienia zastawu.

Transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują także:

a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu;
b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania;
c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w przypadku gdy:

(i) ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą;
(ii) ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz
(iii) ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie.
Do celów lit. a) powyżej, zastaw na instrumentach finansowych – lub podobny rodzaj zabezpieczenia – związany ze zdeponowaniem instrumentów finansowych na rachunku powierniczym nie musi być przedmiotem powiadomienia, chyba że i do czasu gdy taki zastaw lub inne zabezpieczenie zostanie wskazane jako zabezpieczenie konkretnego rodzaju kredytu.

Z uwagi na ciążącym na Emitencie obowiązku publikacji powiadomień o transakcjach niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji, prosimy o możliwie niezwłoczne przekazywanie powiadomień do Emitenta w formie elektronicznej, na adres:

powiadomienia.gielda@morizon.pl

Załączniki

Formularz.rtf

Transakcje formularz MAR.pdf

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce