facebook web

Struktura akcjonariatu

Razem 42 478 221 100,00%
Wyszczególnienie Liczba akcji
i głosów na WZ

Udział
w kapitale zakładowym
i głosach na WZ

Fundusze ALTUS TFI SA 9 023 403 21,24%
Jarosław Święcicki 7 832 970 18,44%
Tomasz Święcicki 7 069 336 16,64%
Wondelay Investments Ltd 3 453 607 8,13%
Alterium Holding Sp. z o.o. 3 380 142 7,96%
Sui Generis Investments Ltd
(pośrednio Dariusz Piszczatowski)
2 700 300 6,36%
Dariusz Piszczatowski 1 620 700 3,81%
Pozostali 7 397 763 17,42%

 

Informacje dotyczace akcji w posiadaniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej MZN Property S.A. oraz powzięte przez Zarząd informacje dotyczace powiązań członków Zarządu i Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA:

Dariusz Piszczatowski – przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, jest jedynym udziałowcem spółki Sui Generis Investments Limited (posiadającej 2.700.300 akcji, uprawniajacych do 6,36% głosów na WZ) oraz posiada bezpośrednio 1.620.700 akcji, uprawniajacych do 3,81% głosów na WZ.

Tomasz Święcicki - członek Rady Nadzorczej Spółki, posiada bezpośrednio 7.069.336 akcji, uprawniających do 16,64% głosów na WZ.

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 7.832.970 akcji, uprawniających do 18,44% głosów na WZ.

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu Spółki, posiada bezpośrednio 13.500 akcji, uprawniających do 0,03% głosów na WZ.

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce