Korekta raportu 4/2014 - Korekta raportu kwartalnego Morizon S.A. za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Morizon S.A z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka"), przekazuje w załączeniu korektę raportu za IV kwartał 2014 roku. Korekta powstała w wyniku błędu technicznego związanego z ostatecznym przeniesieniem danych liczbowych do formatu tekstowego raportu okresowego.

Jednocześnie Emitent informuje, iż opisane poniżej korekty wartości nie wpływają na kluczowe parametry finansowe dotyczące oceny sytuacji finansowo – majątkowej oraz wyniku finansowego Emitenta.

Korekta dotyczy prezentowanych w raporcie kwartalnym wybranych danych finansowych w następujących pozycjach:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Grupy Morizon S.A. w części A dopisano pozycje:
-„II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie”) wraz z odpowiednimi wartościami za analizowane okresy;
- „III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki” wraz z odpowiednimi wartościami za analizowane okresy;

2. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Grupy Morizon S.A. dopisano pozycję „N. Zysk mniejszości” wraz z odpowiednimi wartościami za analizowane okresy;

3. Zestawienia zmian w kapitale własnym zarówno w jednostkowym jak i skonsolidowanym dodano dane porównawcze za IV kwartał 2014 i 2013 roku.

4. Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych Morizon S.A. w sposób następujący:

Część A: Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
II. Korekty razem
1.10.2014 -31.12.2014 było: 4 802 883,91 jest: 691 872,02
1.01.2014 -31.12.2014 było: 237 280,33 jest: -1 396 411,98

1. Zyski (straty) mniejszości
1.10.2014 -31.12.2014 było: 4 802 883,91 jest: 691 872,02
1.01.2014 -31.12.2014 było: 237 280,33 jest: -8 963,45

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności
1.10.2014 -31.12.2014 było: brak pozycji jest: 0,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: brak pozycji jest: 0,00

4. Odpis wartości firmy
1.10.2014 -31.12.2014 było: brak pozycji jest: 0,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: brak pozycji jest: 0,00

5. Odpis ujemnej wartości firmy
1.10.2014 -31.12.2014 było: brak pozycji jest: 0,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: brak pozycji jest: 0,00

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
1.10.2014 -31.12.2014 było: 0,00 jest: 2 538,31
1.01.2014 -31.12.2014 było: 59 485,70 jest: 35 225,44

11. Zmiana stanu należności
1.10.2014 -31.12.2014 było: 380 000,55 jest: 388 109,56
1.01.2014 -31.12.2014 było: -1 006 137,87 jest: - 903 116,95

12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
1.10.2014 -31.12.2014 było: -330 427,63 jest: -332 307,90
1.01.2014 -31.12.2014 było: -392 165,66 jest: 508 538,21

14. Inne korekty
1.10.2014 -31.12.2014 było: 5 503 523,00 jest: 0,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: 12 452 906,55 jest: 745 928,97

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)
1.10.2014 -31.12.2014 było: 5 516 480,36 jest: 21 724,43
1.01.2014 -31.12.2014 było: 2 916 457,30 jest: 1 282 764,99

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
II. Wydatki
1.10.2014 -31.12.2014 było: 5 520 217,55 jest: 16 694,55
1.01.2014 -31.12.2014 było: 168 984,86 jest: 3 696 190,54

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.10.2014 -31.12.2014 było: 5 520 217,55 jest: 16 694,55
1.01.2014 -31.12.2014 było: 168 984,86 jest: 95 105,13

3. Na aktywa finansowe, w tym:
1.01.2014 -31.12.2014 było: 0,00 jest: 3 601 085,41

b) w pozostałych jednostkach
1.01.2014 -31.12.2014 było: 0,00 jest: 3 601 085,41

– nabycie aktywów finansowych
1.01.2014 -31.12.2014 było: 0,00 jest: 3 601 085,41

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)
1.10.2014 -31.12.2014 było: -5 520 217,55 jest: -16 694,55
1.01.2014 -31.12.2014 było: -168 984,86 jest: -3 696 190,54

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
l. Wpływy
1.01.2014 -31.12.2014 było: 337 028,26 jest: 5 909 000,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1.01.2014 -31.12.2014 było: 0,00 jest: 5 909 000,00

2. Kredyty i pożyczki
1.01.2014 -31.12.2014 było: 337 028,26 jest: 9 000,00

II. Wydatki
1.10.2014 -31.12.2014 było: 3 232,93 jest: 12 000,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: 238 011,91 jest: 610 812,53

4. Spłaty kredytów i pożyczek
1.10.2014 -31.12.2014 było: 3 232,93 jest: 9 000,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: 238 011,91 jest: 557 820,03

8. Odsetki
1.10.2014 -31.12.2014 było: 0,00 jest: 3 000,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: 0,00 jest: 52 992,50

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll)
1.10.2014 -31.12.2014 było: -3 232,93 jest: 12 000,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: 99 016,35 jest: 5 298 187,47

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)
1.01.2014 -31.12.2014 było: 2 846 488,79 jest: 2 884 761,92

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
1.01.2014 -31.12.2014 było: 2 846 488,79 jest: 1 071 737,33

F. Środki pieniężne na początek okresu
1.01.2014 -31.12.2014 było: 280 611,65 jest: 242 338,52

– o ograniczonej możliwości dysponowania
1.10.2014 -31.12.2014 było: 25 156,05 jest: 0,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: 25 156,05 jest: 0,00

5. W jednostkowym Rachunku Przepływów Pieniężnych Morizon S.A. zmieniono wybrane wartości w sposób następujący:

II. Korekty razem
1.01.2014 -31.12.2014 było: - 1 119 725,9 jest: -1 081 452,77

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
1.01.2014 -31.12.2014 było: 110 172,49 jest: 148 445,63

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)
1.01.2014 -31.12.2014 było: 24 040,03 jest: 62 313,16

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)
1.01.2014 -31.12.2014 było: 174 118,50 jest: 212 391,63

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
1.01.2014 -31.12.2014 było: 174 118,50 jest: 212 391,63

F. Środki pieniężne na początek okresu
1.01.2014 -31.12.2014 było: 240 966,32 jest: 202 693,19

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
1.10.2014 -31.12.2014 było: 25 156,05 jest: 0,00
1.01.2014 -31.12.2014 było: 25 156,05 jest: 0,00


Dodatkowo Zarząd Emitenta uzupełnił treść komentarza Zarządu do osiągniętych wyników w IV kwartale 2014 roku, o następujący akapit:

„IV kwartał 2014 był również okresem intensywnych inwestycji – głównie w rozwój i integrację portali oraz aplikacji mobilnych. Wydano na ten cel 674 tys. zł (główna pozycja z kwoty -912 tys. zł zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych skonsolidowanego CF).
Najważniejszą pozycją, o charakterze jednorazowym (one-off), która wpłynęła na wyniki 2014 roku była pozycja pozostałych kosztów operacyjnych związana z kosztem szkoleń realizowanych z projektu dofinansowywanego ze środków UE, której odpowiada referencyjna pozycja w pozostałych przychodach operacyjnych, jak również z kosztem utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności.
Skonsolidowany zysk Grupy za cały 2014 rok wyniósł ok. 2,68 mln złotych, wobec straty ponad 116 tys. zł w roku 2013. Konsolidacja wyników spółki Melog.com sp. z o.o. rozpoczęła się w lutym 2014 r. Gdyby do wyniku Grupy dołączono zysk Melog.com za styczeń 2014 roku (ponad 146 tys. zł), to zysk netto Grupy za 2014 wyniósłby ponad 2,8 mln zł.”

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu raport Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Grupy Morizon S.A. za IV kwartał 2014

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Jarosław
Święcicki
Prezes Zarządu
Sławomir
Topczewski
Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Grupa_MORIZON_SA_raport_kwartalny_Q4-0.pdf 1,3 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce