Zmiana stanu posiadania

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 22.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2017

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 21 grudnia 2017 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od Dariusza Piszczatowskiego - Akcjonariusza.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz poinformował, iż w związku dokonaną w dniu 19 grudnia 2017 roku transakcją nabycia na rynku regulowanym 540.300 akcji Spółki, doszło do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez Akcjonariusza.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 1.620.700 akcji Spółki, reprezentujących 3,82 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz bezpośrednio 3,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, Akcjonariusz posiada bezpośrednio 2.161.000 akcji Spółki, reprezentujących 5,09 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz bezpośrednio 5,09 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusz poinformował, również że podmiot od niego zależny Sui Generis Investments Ltd, dokonał w dniu 19 grudnia 2017 roku transakcji zbycia akcji Spółki, w wyniku czego doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki: przed transakcjami zbycia zawartymi 19 grudnia 2017 roku posiadał 2.700.300 akcji stanowiących 6,36 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 6,36 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast po dokonaniu transakcji 19 grudnia 2017 roku Sui Generis Investments Ltd posiada 2.160.000 akcji Spółki stanowiących 5,08 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,08 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

W związku z powyższym Akcjonariusz poinformował również o aktualnym stanie pośredniego posiadania przez niego akcji Spółki a mianowicie:

wraz z Sui Generis Investments Ltd. posiadał 4.321.000 akcji Spółki stanowiących 10,17 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,17 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast po transakcjach z dnia z 19 grudnia 2017 roku Akcjonariusz posiada pośrednio 4.321.000 stanowiących 10,17 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 10,17 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zawiadomienie Akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

21.12.2017_Zawiadomie_Art._69_MZN__Dariusz_Piszczatowski.pdf 30,7 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce