Zmiana stanu posiadania

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 15.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2018

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 15 maja 2018 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, ALTUS TFI S.A. poinformował, iż w związku dokonaną w dniu 14 maja 2018 roku transakcją nabycia na rynku regulowanym 30.000 akcji Spółki, doszło do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.

Przed dokonaniem powyższej transakcji, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 10.599.071 akcji Spółki, reprezentujących 24,95 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz bezpośrednio 24,95 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 10.629.071 akcji Spółki, reprezentujących 25,02 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz bezpośrednio 25,02 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

ALTUS TFI S.A. poinformował również, że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zawiadomienie Akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

MZN_-_zawiadomienie_ALTUS.pdf 323,9 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce