Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  3/2018
Data: 29.11.2018 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 72915 5014 6383 642
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 7931 696657398
Zysk (strata) brutto2 8051 633659384
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 1591 254508295
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym21303
Aktywa razem 33 05629 4207 7397 054
Prace rozwojowe w toku wytwarzania9 1075 2992 1321 270
Rzeczowe aktywa trwałe49137611590
Należności krótkoterminowe 3 3283 533779847
Zobowiązania krótkoterminowe3 5751 927837462
Zobowiązania długoterminowe1272317
Kapitał własny 29 46927 4216 8996 574
Kapitał podstawowy 4 2484 2489951 018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 3171 4501 250341
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 976-2 562-935-602
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 1314 635-2661 089
Zmiana stanu środków pieniężnych2103 52349828
Liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Średnioważona liczba akcji (szt.)42 478 22139 338 48742 478 22139 338 487
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)42 478 22139 338 48742 478 22139 338 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)0,050,030,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,050,030,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,690,650,160,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,690,650,160,15
W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:- pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień 30 września 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,2714;na dzień 30 czerwca 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,3616; na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs EUR wynosił: 4,1709 na dzień 30 września 2017 średni kurs EUR wynosił: 4,3091;- pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z  przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczymw okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR =  4,2535 PLN, w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR =  4,2815 PLN, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku 1 EUR = 4,2566 PLN, w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku 1 EUR =  4,2751 PLN.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Grupa_MZN_Property_Raport_Q3_2018.pdf 1,7 MiB
Grupa_MZN_Property_Srodroczne_skrocone_SSF_i_SF_IIIQ2018.pdf 1,5 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce