Zmiana stanu posiadania

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 07.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2018

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 7 grudnia 2018 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 i 69 a ust. 1 pkt 3 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W wykonaniu ww. obowiązku Rockbridge TFI S.A. poinformował, iż w związku z przejęciem w dniu 4 grudnia 2018 roku od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi, doszło do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Rockbridge TFI S.A. nie posiadały akcji Spółki.

Po dokonaniu powyższej transakcji, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. posiadają łącznie 3.302.537 akcji Spółki, reprezentujących 7,77 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do

3 302 537 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 7,77 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zawiadomienie Akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

zawiadomienie_Rockbridge_TFI.pdf 58,4 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce