Zmiana stanu posiadania

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 11.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2018

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 10 grudnia 2018 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W wykonaniu ww. obowiązku ALTUS TFI S.A. poinformował, iż w związku z przejęciem w dniu 4 grudnia 2018 roku przez Rockbridge TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi, doszło do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.:

1. ALTUS FIZ AKCJI +

2. ALTUS ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2;

3. ALTUS FIZ Aktywny Akcji;

4. ALTUS ASZ FIZ Global Opportunities

5. ALTUS FIZ Akcji Globalnych 2;

6. Altus Market Neutral High Dividend FIZ

Przed dokonaniem powyższego zdarzenia, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 10.947.972 akcji Spółki, reprezentujących 25,77 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 10.947.972 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 25,77 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu powyższego zdarzenia, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 7.645.435 akcji Spółki, reprezentujących 18% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 7.645.435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 18% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zawiadomienie Akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_udzialu_ALTUS_TFI_S.A..pdf 446,3 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce