Zmiana stanu posiadania

Tytuł raportu: Zmiana stanu posiadania
Data: 19.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2018

Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej"), Zarząd MZN Property S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A.").

W wykonaniu ww. obowiązku ALTUS TFI S.A. poinformował, iż w związku z przejęciem w dniu 11 grudnia 2018 roku przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi, doszło do zmiany ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A.:

1. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;

- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych;

- ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;

2. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego;

3. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych;

4. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia;

5. ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Przed dokonaniem powyższego zdarzenia, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 7.645.435 akcji Spółki, reprezentujących 18,00% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 7.645.435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 18,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu powyższego zdarzenia, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 747.065 akcji Spółki, reprezentujących 1,76% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 747.065 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentują 1,76% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje zawiadomienie Akcjonariusza.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Zawiadomienie_o_zmniejszeniu_udzialu_ALTUS_TFI_S.A..pdf 132,0 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce