Korekta - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Tytuł raportu: Korekta - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019
Data: 06.02.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent")w związku z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") , dokonuje korekty harmonogramu publikacji raportów okresowych poprzez dodanie daty publikacji jednostkowego raportu rocznego, który został wyznaczony na dzień publikacji skonsolidowanego raportu rocznego tj. na dzień 30 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przedstawia pełen harmonogram raportów okresowych w roku 2019

• skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.,

• skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 30 maja 2019 r.,

• skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. – 30 września 2019 r.,

• skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

Osoby reprezentujące Spółkę

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce