Skonsolidowany raport roczny RS 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
Data: 30.04.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 46421 3106 2025 020
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 4951 310350309
Zysk (strata) brutto1 4961 246351294
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej931929218219
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym21403
Aktywa razem 31 85629 4207 4087 054
Prace rozwojowe w toku wytwarzania4 4425 2991 0331 270
Rzeczowe aktywa trwałe45837610790
Należności krótkoterminowe 3 4383 533800847
Zobowiązania krótkoterminowe3 7361 928869462
Zobowiązania długoterminowe872217
Kapitał własny 28 11227 4206 5386 574
Kapitał podstawowy 4 2484 2489881 018
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 2614653011
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 207-4 101-986-966
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 4464 6743391 101
Zmiana stanu środków pieniężnych-500619-117146
Liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Średnioważona liczba akcji (szt.)42 478 22140 129 87242 478 22140 129 872
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)42 478 22140 129 87242 478 22140 129 872
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)0,020,020,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,020,020,010,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)0,660,650,150,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,660,650,150,15
W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez  Narodowy Bank Polski: - pozycje rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy.Na dzień 31 grudnia 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,3000;Na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs EUR wynosił: 4,1709. - pozycje rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym.W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN;W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,2447 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Jarosław ŚwięcickiPrezes Zarządu
2019-04-30Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu

Załączniki

MZN_PROPERTY_Raport_roczny_2018.pdf 2,5 MiB
MZN_PROPERTY_Jednostkowe_SF_2018.pdf 3,2 MiB
MZN_PROPERTY_Skonsolidowane_SF_2018.pdf 3,5 MiB
MZN_PROPERTY_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018.pdf 316,7 KiB
MZN_PROPERTY_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018.pdf 328,3 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce