Skonsolidowany raport roczny RS 2018 - uzupełnienie oświadczenia Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
Data: 28.05.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2018 2017 2018 2017  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 464 21 310 6 202 5 020  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 495 1 310 350 309  
  Zysk (strata) brutto 1 496 1 246 351 294  
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 931 929 218 219  
  Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 14 0 3  
  Aktywa razem 31 856 29 420 7 408 7 054  
  Prace rozwojowe w toku wytwarzania 4 442 5 299 1 033 1 270  
  Rzeczowe aktywa trwałe 458 376 107 90  
  Należności krótkoterminowe 3 438 3 533 800 847  
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 736 1 928 869 462  
  Zobowiązania długoterminowe 8 72 2 17  
  Kapitał własny 28 112 27 420 6 538 6 574  
  Kapitał podstawowy 4 248 4 248 988 1 018  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 261 46 530 11  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 207 -4 101 -986 -966  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 446 4 674 339 1 101  
  Zmiana stanu środków pieniężnych -500 619 -117 146  
  Liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221  
  Średnioważona liczba akcji (szt.) 42 478 221 40 129 872 42 478 221 40 129 872  
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 42 478 221 40 129 872 42 478 221 40 129 872  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,02 0,02 0,01 0,01  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,02 0,02 0,01 0,01  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,66 0,65 0,15 0,15  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,66 0,65 0,15 0,15  
  W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez  Narodowy Bank Polski: - Pozycje rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej bilansu przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy. Na dzień 31 grudnia 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,3000. Na dzień 31 grudnia 2017 średni kurs EUR wynosił: 4,1709. - Pozycje rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym. W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN. W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 1 EUR = 4,2447 PLN.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2019-05-28 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu    
  2019-05-28 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu    
     

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka" "Emitent") w związku z §70 ust. 1 pkt 14), §71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą wraz z uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z działalności Emitenta i sprawozdania Emitenta w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2018 rok, przekazanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2019 r. nie uległy zmianie.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

MZN_PROPERTY_Raport_roczny_2018.pdf 2,5 MiB
MZN_PROPERTY_Jednostkowe_SF_2018.pdf 3,2 MiB
MZN_PROPERTY_Skonsolidowane_SF_2018.pdf 3,5 MiB
MZN_PROPERTY_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2018.pdf 316,7 KiB
MZN_PROPERTY_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2018.pdf 328,3 KiB
MZN_PROPERTY_Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.pdf 529,5 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce