Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  1/2019
Data: 30.05.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  1/2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 7566 0281 5721 443
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1441 10534264
Zysk (strata) brutto1261 11129266
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej7991318219
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym-1100
Aktywa razem 31 93130 4097 4247 226
Prace rozwojowe w toku wytwarzania5 0566 7681 1751 608
Rzeczowe aktywa trwałe441543103129
Należności krótkoterminowe 3 1584 020734955
Zobowiązania krótkoterminowe3 3952 134789507
Zobowiązania długoterminowe399519312
Kapitał własny 28 13728 2246 5426 706
Kapitał podstawowy 4 2484 2489881 009
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3231 17875282
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-631-1 614-147-386
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej192-18945-45
Zmiana stanu środków pieniężnych-116-625-27-150
Liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Średnioważona liczba akcji (szt.)42 478 22139 774 51742 478 22139 774 517
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)42 478 22139 774 51742 478 22139 774 517
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)00,0200,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)00,0200,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,660,660,150,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,660,660,150,16
W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:Pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,3013; na dzień 31 grudnia 2018 roku 1 EURO = 4,3000; na dzień 31 marca 2018 roku 1 EURO = 4,2085. Pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,2978 PLN;w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN;w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku 1 EUR = 4,1784 PLN.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

MZN_Property_Raport_Q1_2019.pdf 5,3 MiB
MZN_Property_Skrocone_SSF__i__SF_Q1_2019.pdf 994,8 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce