Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.

Tytuł raportu: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
Data: 30.07.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 lipca 2019 r. Spółka podpisała umowę z biegłym rewidentem UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Połczyńska 31 A, 01-377 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.

Przedmiotem zawartej umowy jest badanie oraz przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych MZN Property S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej MZN Property za lata 2019 - 2021.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 10 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE Dz. Urz. UE L Nr 173 "Rozporządzenie MAR".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki – Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce