Skonsolidowany raport półroczny PS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport półroczny PS  2019
Data: 27.09.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport półroczny PS  2019
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów14 65412 7373 4173 004
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4012 15694509
Zysk (strata) brutto3602 16584511
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej2481 70458402
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym2301
Aktywa razem 32 71431 0217 6947 112
Aktywa trwałe27 62026 3136 4966 033
Aktywa obrotowe5 0944 7081 1981 079
Prace rozwojowe w toku wytwarzania5 6367 9851 3251 831
Rzeczowe aktywa trwałe40151894119
Należności krótkoterminowe 3 2553 694766847
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 234900290206
Zobowiązania krótkoterminowe4 0501 991952456
Zobowiązania długoterminowe30210712
Kapitał własny 28 36229 0206 6706 654
Kapitał podstawowy 4 2484 248999974
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 1492 245268530
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 293-2 851-302-672
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej169-20339-48
Zmiana stanu środków pieniężnych25-8096-191
Liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Średnioważona liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)0,010,0400,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,010,0400,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,670,680,160,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,670,680,160,16
W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:− pozycje półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień 30.06.2019 r. kurs średni NBP dla EUR wynosił 4,2520,na dzień 30.06.2018 r. kurs średni NBP dla EUR wynosił 4,3616,na dzień 31.12.2018 r. kur średni NBP dla EUR wynosił 4,3000. −pozycje półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 1 EUR = 4,2880 PLN, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku 1 EUR = 4,2395 PLN.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

MZN_PROPERTY_Raport_1H2019.pdf 1,1 MiB
MZN_PROPERTY_SSF_JSF_1H2019.pdf 1,1 MiB
MZN_PROPERTY_Raport_z_przegladu_SSF_JSF_1H2019.pdf 235,6 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce