Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  3/2019
Data: 29.11.2019 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  3/2019
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23 293 19 729 5 406 4 638  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 122 2 793 260 657  
  Zysk (strata) brutto 1 073 2 805 249 659  
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 849 2 159 197 508  
  Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 7 2 2 0  
  Aktywa razem 32 929 31 856 7 529 7 408  
  Aktywa trwałe 27 793 27 114 6 355 6 306  
  Aktywa obrotowe 5 136 4 742 1 174 1 103  
  Prace rozwojowe w toku wytwarzania 6 190 4 442 1 415 1 033  
  Rzeczowe aktywa trwałe 371 458 85 107  
  Należności krótkoterminowe 3 153 3 438 721 800  
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 150 1 209 263 281  
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 779 3 736 864 869  
  Zobowiązania długoterminowe 182 8 42 2  
  Kapitał własny 28 968 28 112 6 623 6 538  
  Kapitał podstawowy 4 248 4 248 971 988  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 049 3 167 476 745  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 785 -3 976 -414 -935  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -323 1 019 -75 240  
  Zmiana stanu środków pieniężnych -59 210 -14 49  
  Liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221  
  Średnioważona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221  
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,02 0,05 0 0,01  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,02 0,05 0 0,01  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,68 0,66 0,16 0,15  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,68 0,66 0,16 0,15  
  W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski - pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień 30 września 2019 średni kurs EUR wynosił: 4,3736 PLN,na dzień 30 czerwca 2019 średni kurs EUR wynosił: 4,3013 PLN,na dzień 31 grudnia 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,3000 PLN,na dzień 30 września 2018 średni kurs EUR wynosił: 4,2714 PLN. - pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3497 PLN,w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3086 PLN, w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2815 PLN,w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku 1 EUR = 4,3497 PLN,w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku 1 EUR = 4,2535 PLN.  
  Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.  

Załączniki

MZN_Property_Raport_Q32019.pdf 890.7 KiB
MZN_Property_Skrocone_SSF_i__SF_3Q2019.pdf 1.1 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce