Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Tytuł raportu: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
Data: 15.01.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent")w związku z § 80 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2020.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

- skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 30 kwietnia 2020 r.,

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 29 maja 2020 r.,

- skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. – 30 września 2020 r.,

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Osoby reprezentujące Spółkę

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce