Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy MZN Property za 2019 rok.

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy MZN Property za 2019 rok.
Data: 12.02.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Emitent") informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 11 lutego 2020 r. procesu wstępnej agregacji danych finansowych, realizowanego na potrzeby skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019 (Raport), została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za w/w okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy MZN Property za rok 2019:

- przychody ze sprzedaży: 33.179 tys. zł (w tym segment nieruchomościowy: 17.667 tys. zł, segment finansowy 15.512 tys. zł);

- zysk netto: 1.740 tys. zł, w tym segment nieruchomościowy 1.875 tys. zł, segment finansowy (-)135 tys. zł;

- EBITDA: 3.684 tys. zł, w tym segment nieruchomościowy 3.739 tys. zł, segment finansowy (-)55 tys. zł;

- suma aktywów i pasywów: 32.948 tys. zł;

- kapitał własny: 29.853 tys. zł.

Emitent wskazuje, iż prezentowane wyniki finansowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta pozostaje w toku przygotowania na potrzeby procesu rewizji finansowej. Zaprezentowane dane finansowe stanowią wstępne dane uzyskane w trakcie kompilacji danych finansowych za okres sprawozdawczy, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień ich sporządzenia i w oparciu o założenie, że nie powstaną (w szczególności w toku realizacji czynności rewizji finansowej) okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na zaprezentowane pozycje po dniu opublikowania zaprezentowanych danych finansowych. W przypadku zidentyfikowania istotnych rozbieżności w poziomie agregowanych skonsolidowanych danych finansowych za 2019 rok względem danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym Emitent niezwłocznie przekaże aktualizację tych wartości. Jednocześnie Emitent wskazuje, że w przypadku braku istotnych rozbieżności szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku 2019 r. zostaną przekazane w raportach rocznych opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2020 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki – Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce