Skonsolidowany raport roczny RS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
Data: 27.04.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019
  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR  
  2019 2018 2019 2018  
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 179 26 464 7 713 6 202  
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 150 1 495 500 350  
  Zysk (strata) brutto 2 095 1 496 487 351  
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 729 931 402 218  
  Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 12 2 3 0  
  Aktywa razem 32 935 31 856 7 734 7 408  
  Aktywa trwałe 27 957 27 114 6 565 6 306  
  Aktywa obrotowe 4 978 4 742 1 169 1 103  
  Prace rozwojowe w toku wytwarzania 6 748 4 442 1 585 1 033  
  Rzeczowe aktywa trwałe 369 458 87 107  
  Należności krótkoterminowe 2 986 3 438 701 800  
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 984 1 209 231 281  
  Zobowiązania krótkoterminowe 3 044 3 736 715 869  
  Zobowiązania długoterminowe 38 8 9 2  
  Kapitał własny 29 853 28 112 7 010 6 538  
  Kapitał podstawowy 4 248 4 248 998 988  
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 716 2 261 631 530  
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 453 -4 207 -570 -986  
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -488 1 446 -113 339  
  Zmiana stanu środków pieniężnych -225 -500 -52 -117  
  Liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221  
  Średnioważona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221  
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 42 478 221 42 478 221 42 478 221 42 478 221  
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,04 0,02 0,01 0,01  
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,04 0,02 0,01 0,01  
  Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,7 0,66 0,17 0,15  
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,7 0,66 0,17 0,15  
  W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - pozycje rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: na dzień 31.12.2019 r. średni kurs EUR wynosił: 4,2585; na dzień 31.12.2018 r. średni kurs EUR wynosił: 4,3000 - pozycje rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN,w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN.  
  Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa  
  PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2020-04-27 Jarosław Święcicki Prezes Zarządu    
  2020-04-27 Sławomir Topczewski Wiceprezes Zarządu    
     

Załączniki

MZN_PROPERTY_Raport_Roczny_2019.pdf 1,3 MiB
MZN_PROPERTY_Jednostkowe_SF_2019.pdf 3,0 MiB
MZN_PROPERTY_Skonsolidowane_SF_2019.pdf 3,7 MiB
MZN_PROPERTY_Sprawozdanie_z_badania_JSF_2019.pdf 381,2 KiB
MZN_PROPERTY_Sprawozdanie_z_badania_SSF_2019.pdf 443,9 KiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce