Informacje o nowo powołanym członku Zarządu oraz o nowych członkach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MZN Property S.A.

Tytuł raportu: Informacje o nowo powołanym członku Zarządu oraz o nowych członkach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MZN Property S.A.
Data: 29.05.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 maja 2020 r. Rada Nadzorcza MZN Property S.A. podjęła następujące uchwały:

1) uchwałę nr 1/05/2020 o powołaniu Pana Macieja Lenartowicza, z dniem 1 czerwca 2020 r., na stanowisko Członka Zarządu Spółki;

2) uchwałę nr 2/05/2020 o powołaniu Pana Przemysława Sypniewskiego - Członka Rady Nadzorczej Spółki - do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MZN Property S.A.;

3) uchwałę nr 3/05/2020 o powołaniu Pana Krzysztofa Stopy - Członka Rady Nadzorczej Spółki - do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MZN Property S.A.

Pan Maciej Lenartowicz jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek: Finanse i Rachunkowość. Od 1997 roku do maja 2020 roku Pan Maciej Lenartowicz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego Ringier Axel Springer TECH (segment technologiczny Ringier Axel Springer Media AG). W latach 2016-2017 Pan Maciej Lenartowicz zajmował stanowisko Prezesa Zarządu JSW IT Systems Sp. z o.o., w latach 2015-2017 był Dyrektorem finansowym i Członkiem Zarządu tej spółki. Pan Maciej Lenartowicz rozpoczął karierę zawodową w 2001 r. jako Ekspert ds. Analiz biznesowych w T-Mobile Polska SA.

Poza obowiązkami Członka Zarządu MZN Property S.A., Pan Maciej Lenartowicz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia. Nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Maciej Lenartowicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Przemysław Sypniewski spełnia warunki niezależności określone w art. 129 § 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Pan Przemysław Sypniewski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której Spółka prowadzi działalność.

Pan Krzysztof Stopa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce