Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2020

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  1/2020
Data: 29.05.2020 r.
Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QS  1/2020
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 1446 7562 3071 572
Zysk (strata) na działalności operacyjnej44714410234
Zysk (strata) brutto4171269529
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej315797218
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym1-100
Aktywa razem 33 77931 9317 4207 424
Aktywa trwałe28 07327 3596 1676 361
Aktywa obrotowe5 7064 5721 2531 063
Prace rozwojowe w toku wytwarzania7 1885 0561 5791 175
Rzeczowe aktywa trwałe35444178103
Należności krótkoterminowe 2 9983 158659734
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne1 4931 093328254
Zobowiązania krótkoterminowe3 5453 395779789
Zobowiązania długoterminowe653991493
Kapitał własny 30 16928 1376 6276 542
Kapitał podstawowy 4 2484 248933988
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej91932320975
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-363-631-83-147
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-47192-1145
Zmiana stanu środków pieniężnych509-116116-27
Liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Średnioważona liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)42 478 22142 478 22142 478 22142 478 221
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR)0,01000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,01000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,710,660,160,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,710,660,160,15
W okresach objętych niniejszym raportem do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: - pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) przeliczone zostały według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowyna dzień 31 marca 2020 r. 1 EUR = 4,5523,na dzień 31 grudnia 2019 r. 1 EUR = 4,2585,na dzień 31 grudnia 2019 r. 1 EUR = 4,3013, - pozycje kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963 PLN,w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,2978 PLN.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

MZN_PROPERTY_Raport_Q12020.pdf 957.6 KiB
MZN_PROPERTY_Skrocone_SSF_i_SF_Q12020.pdf 3.0 MiB

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce