Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MZN Property S.A.

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MZN Property S.A.
Data: 14.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej MZN Property S.A. Pana Franza Kury.

Dalsze informacje dotyczące nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z § 5 pkt 5) i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent opublikuje odrębnym raportem bieżącym.

Jednocześnie, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia weszła w życie rezygnacja złożona w dniu 28 kwietnia 2020 r. przez Pana Tomasza Święcickiego – Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zarząd MZN Property S.A. serdecznie dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Tomasz Święcicki wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce