Złożenie wniosku o wycofanie akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Tytuł raportu: Złożenie wniosku o wycofanie akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW.
Data: 16.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MZN Property S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 15 lipca 2020 r. został złożony wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji MZN Property S.A. z obrotu na rynku regulowanym oraz zezwolenia na zaprzestanie stosowania do MZN Property S.A. przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wniosek został złożony w celu realizacji Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MZN Property S.A. z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wycofania akcji Spółki (ISIN PLMORZN00016) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jarosław Święcicki - Prezes Zarządu

Sławomir Topczewski – Wiceprezes Zarządu

Na skróty

Raporty

Prezentacje

O spółce